Episode 1: The Elites’ Nefarious Plan – Sean Probber interviews George McMillan (GWM3)